วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2557 - 8 ตุลาคม 2557

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)
......................................................
                ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง      (จ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
                ๑. ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัคร
                         ๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
                                  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
                                   คุณสมบัติของผู้สมัคร
                                   - เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
                                   - มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
                                   - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี
                                   - เป็นผู้มีความรู้ทักษะด้านสถิติ และ IT
                         ๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
                ๒. หลักฐานในการสมัคร
                                   ๒.๑ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน/ปริญญาบัตร                            จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                          จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                               จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว                                        จำนวน ๑ รูป
                                   ๒.๕ หลักฐานการผ่านงานหรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
                ๓. วัน เวลา รับสมัคร
                                   ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น ๔) ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร. ๐-๗๕๖๑-๒๑๔๑,       ๐-๗๕๖๑-๒๖๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
                ๔. วิธีการคัดเลือก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                   ๔.๑ สอบข้อเขียน
                                   ๔.๒ สอบปฏิบัติ
                                   ๔.๓ สอบสัมภาษณ์
                ๕. ประกาศผลการสอบและรายงานตัว วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
                ๖. ทำสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗


                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗


วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม เรื่อง "การติดตามการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ" ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.

          นางจินดา  ศรีศักดิ์  (แรงงานจังหวัดกระบี่) เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.

          ทั้งนี้ นายประสิทธิ์  โอสถานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ภาพการประชุม
-----------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสารจากสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่